Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Regulamin przewozu

określający warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i rzeczy pojazdami MPK ZB w Łomży na podstawie Uchwały nr 402/LXIII/06 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 marca 2006 roku

 1. Rozdział - Przepisy ogólne
  1. Pasażerowie korzystający z przejazdów pojazdami oraz obsługa i personel nadzoru ruchu obowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
  2. Żądania i wskazówki obsługi pojazdów oraz personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
  3. Pasażer odpowiada wobec przedsiębiorstwa komunikacyjnego za szkody powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy pojazdu lub innych urządzeń komunikacyjnych.
  4. Przedsiębiorstwo komunikacyjne nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy pojazdu spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno - eksploatacyjnej, zarządzeniami organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.
  5. Znalazca rzeczy zgubionych w pojeździe powinien przekazać tą rzecz obsłudze pojazdu.
  6. W każdym autobusie transportu zbiorowego uwidocznione są:
   1. obowiązujące cenniki oraz zasady korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych,
   2. informacje gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania transportu zbiorowego,
   3. postanowienia niniejszego regulaminu.

 2. Rozdział - Przewóz osób
  1. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
  2. Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy. W tym czasie pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
  3. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym "na żądanie" obowiązany jest wcześniej uprzedzić o tym obsługę pojazdu, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku daje znak podniesioną ręką.
  4. Sygnał odjazdu pojazdu z przystanku daje obsługa pojazdu po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd a wsiadające są wewnątrz pojazdu. Zabronione jest ruszanie pojazdu z przystanku przed zamknięciem drzwi.
  5. Pasażer zajmujący miejsce stojące powinien w czasie jazdy trzymać się uchwytu lub poręczy
  6. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone znakiem: "dla inwalidy", "dla osoby z dzieckiem na ręku" itp. obowiązany jest zwolnić to miejsce dla osoby uprawnionej.
  7. Pasażer obowiązany jest po wejściu do pojazdu bezzwłocznie skasować właściwy bilet.
  8. Pasażer obowiązany jest posiadać ważny bilet przez cały czas jazdy i okazywać go kontroli biletowej. Bilet zniszczony w sposób uniemożliwiający stwierdzenie jego ważności traktowany jest jako nieważny a pasażer zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej.
  9. Pasażerowi nie wolno odstępować biletu skasowanego innej osobie.
  10. Bilet nie skasowany lub skasowany po ogłoszeniu kontroli biletów nie zwalnia pasażera od uiszczenia opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu.
  11. Pasażer korzystający z biletu miesięcznego powinien posiadać ten bilet przy sobie i okazywać na żądanie kontroli biletowej. Bilet miesięczny jest ważny tylko z zaznaczonym numerem linii oraz z wpisanym na znaczku numerem biletu. Bez tych wpisów bilet jest nieważny. Bilet miesięczny nie upoważnia jego właściciela do przewozu rzeczy stanowiących bagaż.
  12. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu za przejazd lub przewóz bagażu w czasie jazdy i przy wysiadaniu z pojazdu, przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona może pobrać właściwą należność i opłatę dodatkową. W razie nieuiszczenia opłaty właściwej i dodatkowej przewoźnik lub osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości, w celu dochodzenia roszczeń. W przypadku nieokazania dowodu tożsamości kontroler może wezwać funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej.
  13. Podczas kontroli biletów pasażer obowiązany jest bez wezwania okazać, a na żądanie wręczyć dokument uprawniający do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego. Uprawnienia do korzystania z ulg i bezpłatnych przejazdów osób nie dotyczą przewożonych przez te osoby rzeczy (bagażu).
  14. Obsługa może odmówić przewozu osób:
   1. nietrzeźwych i zachowujących się nieodpowiednio,
   2. które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych pasażerów,
   3. które mogą zabrudzić innych pasażerów,
   4. wzbudzających odrazę brudem lub niechlujstwem.
  15. Zabronione jest:
   1. wsiadanie i wysiadanie z pojazdu w czasie jazdy,
   2. otwieranie drzwi w czasie jazdy,
   3. wsiadanie i wysiadanie z pojazdu po sygnale dźwiękowym,
   4. zanieczyszczenia pojazdu lub niszczenia urządzeń i wyposażenia,
   5. opieranie się o drzwi w czasie jazdy,
   6. palenie tytoniu i picie alkoholu,
   7. wykonywanie innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
  16. W wypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 30%.

 3. Rozdział - Przewóz bagażu ręcznego
  1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż ręczny jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia jego w pojeździe, aby nie utrudniał przejścia i nie narażał na zniszczenie odzieży innych pasażerów, nie zasłaniał widoczności kierującemu, nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu itp.
  2. Opłata za przewóz bagażu wynosi równowartość biletu jednorazowego normalnego.
  3. Przedmioty stanowiące bagaż ręczny, gdy suma trzech wymiarów bagażu nie przekracza 120 cm, a także małe zwierzęta np. psy, koty, ptaki trzymane na rękach nie podlegają opłacie.
  4. Za opłatą wynoszącą równowartość biletu jednorazowego normalnego mogą być przewożone psy większe, jeżeli posiadają kaganiec i są trzymane na smyczy.
  5. Pasażer przewożący psa musi posiadać aktualne zaświadczenie szczepienia psa.
  6. Zwolnione z opłaty są wózki dziecięce i inwalidzkie podczas przewożenia w nich osób, dla których są one przeznaczone. W czasie przewozu dziecko musi być wyjęte z wózka lub zabezpieczone szelkami zapobiegającymi przed wypadnięciem z wózka.
  7. Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera.
  8. Pasażer odpowiada za szkody powstałe w związku z przewozem bagażu ręcznego lub zwierząt.
  9. W pojazdach nie wolno przewozić:
   1. przedmiotów , które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez uszkodzenie ich ciała lub odzieży, mogą uszkodzić lub zniszczyć pojazd,
   2. przedmiotów cuchnących, zapalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
   3. broni palnej. Nie dotyczy to osób, które pełnią służbę publiczną lub wojskową i uprawnieni są do noszenia broni palnej. Broń będąca w posiadaniu tych osób musi być odpowiednio zabezpieczona.
  10. Przewóz sprzętu sportowo-rekreacyjnego a w szczególności roweru może odbywać się za zgodą kierowcy autobusu.
  11. Pasażer na żądanie współpasażerów powinien zdjąć plecak. Z żądaniem takim może wystąpić także kierowca autobusu lub kontroler biletów.
  12. Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że pasażer zabrał ze sobą do autobusu przedmioty niedozwolone do przewozu, obsługa pojazdu ma prawo w obecności pasażerów sprawdzić właściwości tych przedmiotów i w razie stwierdzenia zasadności podejrzenia obsługa autobusu obowiązana jest odmówić przewozu tych przedmiotów.