Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Ceny wynajmów kształtują się następująco:

  1. Jednorazowy przewóz osób na odległość do 20 km i w czasie do 1 godziny wynosi:  240,00 zł.
  2. Dopłata za każde następne rozpoczęte pół godziny wynosi 25,00 zł, a za każdy następny kilometr powyżej 20 km dopłata wynosi: 10,00 zł.
  3. Powyższe ceny są cenami netto. Vat na usługi wynajmu autobusów wynosi 8%.
  4. Rozliczenie wykonanej usługi następuje na podstawie zlecenia wykonania usługi przewozu osób lub umowy i karty drogowej, potwierdzonej podpisem najemcy od momentu wyjazdu z bazy MPK do powrotu do bazy zgodnie z zasadami wyżej określonymi w pkt 1, 2 niniejszego zarządzenia.
  5. W przypadku usług przewozu osób wykonywanych przez dłuższy okres dla jednego podmiotu dopuszcza się ustalenie cen indywidualnych w drodze negocjacji z zainteresowanym podmiotem.
  6. Traci moc zarządzenie nr 6/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
  7. Powyższe ceny obowiązują od 01.03.2023 r. z wyjątkiem zamówień na wynajmy przyjętych do dnia 22.02.2023 r.