Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

UPRAWNENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI MPK W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH ŁOMŻY (ważne od: 12.02.2021 r.)
przysługują tylko:

 • osobom zameldowanym w Łomży (spełniającym poniższe kryteria),
 • uczniom szkół łomżyńskich - niezależnie od miejsca zamieszkania,
 • oraz osobom, którym przysługują ulgi ustawowe.

§1.1. DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW SĄ UPRAWNIENI:

 1. Posłowie i senatorowie – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora, (ulga ustawowa)
 2. Radni Rady Miejskiej Łomży – na podstawie ważnej legitymacji radnego,
 3. Kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie legitymacji kombatanckiej,
 4. Dzieci do lat 7 – na podstawie oświadczenia rodziców (opiekunów), lub w przypadku wątpliwości dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
 5. Pracownicy MPK ZB w Łomży – na podst. biletu wolnej jazdy wydanego przez MPK ZB w Łomży,
 6. Umundurowani (na służbie) funkcjonariusze Straży Miejskiej, umundurowani żołnierze służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie z wyłączeniem osób odbywających zastępczą służbę wojskową lub nadterminową służbę wojskową oraz umundurowani funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej – na podstawie legitymacji służbowej lub książeczki wojskowej,
 7. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomży w trakcie pełnienia obowiązków służbowych – na podstawie identyfikatora,
 8. Inwalidzi wojenni i wojskowi, których inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową oraz pełnoletni przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS,
 9. Osoby uznane jako całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży jednym opiekunem (osoba pełnoletnia) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia (o stopniu niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów),
 10. Osoby niewidome i ociemniałe wraz z towarzyszącym im jednym opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub ważnej legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej
 11. Inwalidzi słuchu – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem o utracie słuchu,
 12. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia wraz z dowodem osobistym,
 13. Osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego, lub innego dokumentu wskazującego datę urodzenia i zawierającego zdjęcie osoby uprawnionej,
 14. Dzieci i młodzież niepełnosprawna, ucząca się w szkołach i placówkach określonych w ustawie Prawo Oświatowe oraz opiekun przy przejazdach z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, zakładu opieki zdrowotnej lub ośrodka rehabilitacji i z powrotem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka oraz zaświadczenia wydanego przez placówkę oświaty lub służby zdrowia dla opiekuna,
 15. Osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego, które w Europejskim Dniu bez Samochodu lub innych dniach ustalonych przez Prezydenta Miasta będą miały przy sobie ważny dowód rejestracyjny i prawo jazdy,
 16. Pasażerowie linii specjalnych - na trasach i warunkach określonych przez Prezydenta Miasta.
 17. Osoby, które posiadają łomżyńską Kartę Seniora i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych, jako mieszkańcy Łomży - na podstawie spersonalizowanej łomżyńskiej karty miejskiej lub innych kart wprowadzonych i zaakceptowanych przez Prezydenta Łomży zawierających oznaczenie potwierdzające uprawnienie do ulgi,
 18. Uczniowie szkół podstawowych, i średnich z siedzibą w Łomży na terenie miasta Łomża, do ukończenia 22 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

ULGI USTAWOWE:

1.1. Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący osobie represjonowanej zaliczanej do I grupy inwalidzkiej – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez ZUS.

§1.2. DO PRZEJAZDÓW Z ULGĄ 50% SĄ UPRAWNIENI:

 1. Emeryci, którzy ukończyli: kobieta - 60 lat, mężczyzna – 65 lat, na podstawie ważnej legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym,
 2. Studenci szkół wyższych (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich) – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
 3. Bezrobotne osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, – według symbolu: 01-U, 02-P, 05-R, 10-N, w przejazdach na cykliczne zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne i zajęcia terapeutyczne, z miejsca zamieszkania do zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka terapeutycznego i z powrotem – na podstawie następujących dokumentów: ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z zaświadczeniem zakładu opieki zdrowotnej świadczącego powyższe usługi o korzystaniu z okresowych cyklicznych zabiegów rehabilitacyjnych, leczniczych, terapeutycznych, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego fakt pozostawania bez zatrudnienia lub zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub legitymacji ZUS o przyznaniu renty socjalnej.

ULGI USTAWOWE (50%):

2.1. Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych – na podstawie legitymacji słuchacza kolegium,
2.2. Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami – na podstawie legitymacji lub zaświadczeniu o uprawnieniach kombatanta lub osoby represjonowanej,,
2.3. Weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa – – – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta rencisty.

3. Uprawnienia do ulgowych przejazdów przysługuje również innym osobom, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych.
4. Do korzystania z biletów miesięcznych, szkolnych z ulgą 50 % w granicach administracyjnych miasta Łomży są uprawnione osoby wymienione w ust. 2 pkt b, 5. Ustanawia się ulgę na miesięczne bilety elektroniczne dla posiadaczy „Karty Dużej Rodziny”w wysokości 50% dla osób uprawnionych do korzystania z biletów normalnych i 75% dla osóbuprawnionych do korzystania z biletów ulgowych. Definicja Karty Dużej Rodziny wynikaz uchwały Nr 362/XLIII/13 z dnia 25 września 2013 r. Rady Miejskiej Łomży w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu „Karta Dużej Rodziny” – ulga tylko dla osób z łomżyńską „Kartą Dużej Rodziny”.

§2. Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Łomży przysługują tylko osobom zameldowanym w Łomży (nie dotyczy uczniów szkół omżyńskich oraz osób, którym przysługują ulgi ustawowe).