Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Przedłużenie trasy linii nr 18

            Informujemy, że po uwzględnieniu analiz dotyczących zapotrzebowania mieszkańców Łomży planujemy przedłużenie trasy linii nr 18 na odcinku Zawadzka / Burszytynowa do Sz. do Mężenina / Rondo. Pozostała część trasy nie ulegnie zmianie. Termin przedłużenia uzależniony jest od technicznego przygotowania przystanków na nowym odcinku. Szczegółowe informacje pod numerem tel: (86) 216 03 35. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Podziękowania

Wciśnij ESC aby zamknąć powiększony widok

Regulamin programu lojalnościowego

Regulamin programu lojalnościowego MPK RABAT

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia orazudziału w Programie Lojalnościowym pod nazwą „MPK-rabat”, zwanym dalej „Programem”,adresowanym do osób posiadających ważny bilet imienny zakodowany na imiennej Łomżyńskiej Karcie Miejskiej wydanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.
  2. Organizatorem Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy z siedzibą w Łomży przy ul. Spokojnej 9, 18 – 400 Łomża, NIP 718-000-21-44, REGON 450011363, zwane dalej „Organizatorem”.
  3. Program realizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 31 marca 2014 r.do odwołania, którego termin zostanie podany przez Organizatora do wiadomościuczestników z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonych na stronie internetowej www.mpklomza.pl
  4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mpklomza.pl

 2. Uczestnicy programu
  1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego „MPK-rabat” może być każda osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca posiadaczem biletu, o którym mowa w pkt I.1., zwana dalej „Uczestnikiem Programu”.
  2. Uczestnictwo w programie „MPK-rabat” jest bezpłatne.
  3. Udział w programie „MPK-rabat” jest dobrowolny.

 3. Partnerzy Programu
  1. Partnerami Programu są przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli Wniosek o Przyjęcie do Programu „MPK-rabat” (załącznik nr 1 do Regulaminu) i zaakceptowali Regulamin Programu Lojalnościowego.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do uczestnictwa w Programie Lojalnościowym bez podania przyczyn.
  3. Aktualny wykaz Partnerów Programu znajduje się na stronie www.mpklomza.pl

 4. Zasady Programu
  1. Program polega na udzielaniu przez Partnerów Programu na rzecz Uczestników Programu:
   1. zniżek obejmujących całą ofertę Partnerów Programu lub jej część
   2. organizowaniu dedykowanych promocji
   3. udzielaniu innych form bonusów lojalnościowych.
  2. Nabycie towarów lub usług ze zniżką oferowaną w ramach Programu może nastąpić jedynie po okazaniu ważnego biletu, o którym mowa w pkt I.1. , przed zamknięciem transakcji u Partnera Programu.
  3. Uczestnik Programu nie może dokonać wymiany oferowanego bonusu na jego równowartość pieniężną, jak również nie może dokonać wymiany bonusu na inną nagrodę.
  4. Okazanie imiennej Łomżyńskiej Karty Miejskiej z zakodowanym biletem przez jejposiadacza, celem skorzystania z oferty Programu Lojalnościowego „MPK-rabat” u Partnera Programu równoznaczne jest z przystąpieniem do Programu Lojalnościowego „MPK-rabat” i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
  5. Uczestnik Programu wyraża zgodę na sprawdzenie przez Partnera Programu ważności biletu zakodowanego na Łomżyńskiej Karcie Miejskiej.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia Uczestników Programu wynikające z braku możliwości skorzystania z oferowanego przez Partnera Programu upustu/ zniżek / bonusów.

 5. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży.
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży w związku z przeprowadzeniem Programu Lojalnościowego „MPK-rabat” będzie przetwarzał numer seryjny Łomżyńskiej Karty Miejskiej wydanej Uczestnikowi Programu.
  3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane jedynie do celów operacyjnych związanych z Programem Lojalnościowym „MPK-rabat”. Uczestnik Programu ma prawo wglądu w swoje dane oraz możliwość ich poprawienia lub usunięcia. W przypadku wniosków związanych z poprawieniem lub usunięciem danych Uczestnik powinien przesłać prośbę na adres Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy, ul. Spokojnej 9, 18 – 400 Łomża.
  4. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych Uczestników Programu innym podmiotom w tym Partnerom Programu.
  5. Uczestnik Programu może otrzymywać drogą elektroniczną informacje o promocjach i ofertach Partnerów Programu po wyrażeniu zgody na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ulgi-dostepnosc

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI MPK W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH ŁOMŻY

 POBIERZ ULGI W PDF  (Wersja graficzna, rozmiar 281 KB)

 

  WYKAZ ULG DOSTĘPNY CYFROWO

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI MPK
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH ŁOMŻY przysługują tylko:

• osobom zameldowanym w Łomży (spełniającym poniższe kryteria),
• uczniom szkół łomżyńskich - niezależnie od miejsca zamieszkania,
• oraz osobom, którym przysługują ulgi ustawowe

§1.1.DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW SĄ UPRAWNIENI:
a/ Posłowie i senatorowie – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora, (ulga ustawowa)
b/ Radni Rady Miejskiej Łomży – na podstawie ważnej legitymacji radnego,
c/ Kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie legitymacji kombatanckiej,
d/ Dzieci do lat 7 – na podstawie oświadczenia rodziców (opiekunów), lub w przypadku wątpliwości dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
e/ Pracownicy MPK ZB w Łomży – na podst. biletu wolnej jazdy wydanego przez MPK ZB w Łomży,
f/ Umundurowani (na służbie) funkcjonariusze Straży Miejskiej, umundurowani żołnierze służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie z wyłączeniem osób odbywających zastępczą służbę wojskową lub nadterminową służbę wojskową oraz umundurowani funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej – na podstawie legitymacji służbowej lub książeczki wojskowej,
g/ Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomży w trakcie pełnienia obowiązków służbowych – na podstawie identyfikatora,
h/ Inwalidzi wojenni i wojskowi, których inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową oraz pełnoletni przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS,
i/ Osoby uznane jako całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży jednym opiekunem (osoba pełnoletnia) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia (o stopniu niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów),
j/ Osoby niewidome i ociemniałe wraz z towarzyszącym im jednym opiekunem (osoba pełnoletnia lub pies przewodnik) – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych lub ważnej legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
k/ Inwalidzi słuchu – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem o utracie słuchu,

l/ Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia wraz z dowodem osobistym,
m/ Osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego, lub innego dokumentu wskazującego datę urodzenia i zawierającego zdjęcie osoby uprawnionej,
n/ Dzieci i młodzież niepełnosprawna, ucząca się w szkołach i placówkach określonych w ustawie Prawo Oświatowe oraz opiekun przy przejazdach z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, zakładu opieki zdrowotnej lub ośrodka rehabilitacji i z powrotem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka oraz zaświadczenia wydanego przez placówkę oświaty lub służby zdrowia dla opiekuna,
o/ Osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego, które w Europejskim Dniu bez Samochodu lub innych dniach ustalonych przez Prezydenta Miasta będą miały przy sobie ważny dowód rejestracyjny i prawo jazdy,
p/ Pasażerowie linii specjalnych - na trasach i warunkach określonych przez Prezydenta Miasta.
q/ Osoby, które posiadają łomżyńską Kartę Seniora i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych, jako mieszkańcy Łomży - na podstawie spersonalizowanej łomżyńskiej karty miejskiej lub innych kart wprowadzonych i zaakceptowanych przez Prezydenta Łomży zawierających oznaczenie potwierdzające uprawnienie do ulgi,
r/ Uczniowie szkół podstawowych, i średnich z siedzibą w Łomży na terenie miasta Łomża, do ukończenia 22 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
ULGI USTAWOWE:
1.1. Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący osobie represjonowanej zaliczanej do I grupy inwalidzkiej – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez ZUS,


§1.2. DO PRZEJAZDÓW Z ULGĄ 50% SĄ UPRAWNIENI:
a/ Emeryci, którzy ukończyli: kobieta - 60 lat, mężczyzna – 65 lat, na podstawie ważnej legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym,
b/ Studenci szkół wyższych (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich) – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
c/ Bezrobotne osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, według symbolu: 01-U, 02-P, 05-R, 10-N, w przejazdach na cykliczne zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne i zajęcia terapeutyczne, z miejsca zamieszkania do zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka terapeutycznego i z powrotem – na podstawie następujących dokumentów: ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z zaświadczeniem zakładu opieki zdrowotnej świadczącego powyższe usługi o korzystaniu z okresowych cyklicznych zabiegów rehabilitacyjnych, leczniczych, terapeutycznych, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego fakt pozostawania bez zatrudnienia lub zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub legitymacji ZUS o przyznaniu renty socjalnej.
ULGI USTAWOWE (50%):
2.1. Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych – na podstawie legitymacji słuchacza kolegium,
2.2. Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami – na podstawie legitymacji lub zaświadczeniu o uprawnieniach kombatanta lub osoby represjonowanej,
2.3. Weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta rencisty 3. Uprawnienia do ulgowych przejazdów przysługuje również innym osobom, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych.
4. Do korzystania z biletów miesięcznych, szkolnych z ulgą 50 % w granicach administracyjnych miasta Łomży są uprawnione osoby wymienione w ust. 2 pkt b,
5. Ustanawia się ulgę na miesięczne bilety elektroniczne dla posiadaczy „Karty Dużej Rodziny” w wysokości 50% dla osób uprawnionych do korzystania z biletów normalnych i 75% dla osób uprawnionych do korzystania z biletów ulgowych. Definicja Karty Dużej Rodziny wynika z uchwały Nr 362/XLIII/13 z dnia 25 września 2013 r. Rady Miejskiej Łomży w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu „Karta Dużej Rodziny” – ulga tylko dla osób z łomżyńską „Kartą Dużej Rodziny”.
§ 2. Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Łomży przysługują tylko osobom zameldowanym w Łomży (nie dotyczy uczniów szkół łomżyńskich oraz osób, którym przysługują ulgi ustawowe).