Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Ulgi.06.05.2024

UPRAWNENIA DO BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSAMI MPK W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH ŁOMŻY (ważne od: 06.05.2024 r.)
przysługują tylko:

 • osobom zamieszkującym w Łomży (spełniającym poniższe kryteria),
 • uczniom szkół łomżyńskich – niezależnie od miejsca zamieszkania (obowiązuje do 31.12.2024 r.)
 • oraz osobom, którym przysługują ulgi ustawowe

§1.1. DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW SĄ UPRAWNIENI:

 1. Posłowie i senatorowie – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora, (ulga ustawowa)
 2. Radni Rady Miejskiej Łomży – na podstawie ważnej legitymacji radnego,
 3. Kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie legitymacji kombatanckiej,
 4. Dzieci do lat 7 – na podstawie oświadczenia rodziców (opiekunów), lub w przypadku wątpliwości dokumentu potwierdzającego wiek dziecka,
 5. Pracownicy MPK ZB w Łomży – na podst. biletu wolnej jazdy wydanego przez MPK ZB w Łomży,
 6. Umundurowani (na służbie) funkcjonariusze Straży Miejskiej, umundurowani żołnierze służby zasadniczej do stopnia starszego kaprala włącznie z wyłączeniem osób odbywających zastępczą służbę wojskową lub nadterminową służbę wojskową oraz umundurowani funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej – na podstawie legitymacji służbowej lub książeczki wojskowej,
 7. Pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Łomży w trakcie pełnienia obowiązków służbowych – na podstawie identyfikatora,
 8. Inwalidzi wojenni i wojskowi, których inwalidztwo powstało w związku ze służbą wojskową oraz pełnoletni przewodnicy inwalidów wojennych i wojskowych zaliczonych do I grupy inwalidztwa – na podstawie legitymacji inwalidy wojennego (wojskowego) wydanej przez ZUS,
 9. Osoby uznane jako całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym (I grupa inwalidzka) wraz z towarzyszącym im w czasie podróży jednym opiekunem (osoba pełnoletnia) – na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) lub orzeczenia (o stopniu niepełnosprawności, o całkowitej niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, o zaliczeniu do I grupy inwalidów),
 10. Osoby niewidome i ociemniałe – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, ważnej legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej lub ważnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z kodem 04-O wraz z dowodem tożsamości (uprawnienie do bezpłatnego przejazdu obejmuje też opiekuna osoby niewidomej lub psa przewodnika),
 11. Inwalidzi słuchu – na podstawie ważnej legitymacji Polskiego Związku Głuchych z wpisem o utracie słuchu,
 12. Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi – na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o przyznaniu Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I Stopnia wraz z dowodem osobistym,
 13. Osoby, które ukończyły 70 rok życia – na podstawie dowodu osobistego, lub innego dokumentu wskazującego datę urodzenia i zawierającego zdjęcie osoby uprawnionej,
 14. Dzieci i młodzież niepełnosprawna, ucząca się w szkołach i placówkach określonych w ustawie Prawo Oświatowe oraz opiekun przy przejazdach z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły, zakładu opieki zdrowotnej lub ośrodka rehabilitacji i z powrotem - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia o niepełnosprawności dziecka oraz zaświadczenia wydanego przez placówkę oświaty lub służby zdrowia dla opiekuna, 
 15. Wszyscy pasażerowie w dniu 22 września, uznanym jako Europejski Dzień Bez Samochodu,
 16. Pasażerowie linii specjalnych - na trasach i warunkach określonych przez Prezydenta Miasta.
 17. Osoby, które posiadają łomżyńską Kartę Seniora i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych, jako mieszkańcy Łomży - na podstawie spersonalizowanej łomżyńskiej karty miejskiej lub innych kart wprowadzonych
  i zaakceptowanych przez Prezydenta Łomży zawierających oznaczenie potwierdzające uprawnienie do ulgi (obowiązuje do 31.12.2024 r.),
 18. Uczniowie szkół podstawowych, i średnich z siedzibą w Łomży na terenie miasta Łomża, do ukończenia 22 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (obowiązuje do 31.12.2024 r.),
 19. Osoby posiadające Łomżyńską Kartę Mieszkańca – na podstawie posiadanej, imiennej Łomżyńskiej Karty Mieszkańca wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamości (dla dzieci z ważną legitymacją szkolną, dla studentów z ważną legitymacją studencką).

ULGI USTAWOWE:

1.1. Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący osobie represjonowanej zaliczanej do I grupy inwalidzkiej – na podstawie legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez ZUS.

§1.2. DO PRZEJAZDÓW Z ULGĄ 50% SĄ UPRAWNIENI:

 1. Emeryci, którzy ukończyli: kobieta - 60 lat, mężczyzna – 65 lat, na podstawie ważnej legitymacji emeryta wraz z dowodem osobistym,
 2. Studenci szkół wyższych (z wyjątkiem słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich) – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
 3. Bezrobotne osoby niepełnosprawne zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, – według symbolu: 01-U, 02-P, 05-R, 10-N, w przejazdach na cykliczne zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne i zajęcia terapeutyczne, z miejsca zamieszkania do zakładu opieki zdrowotnej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka terapeutycznego i z powrotem – na podstawie następujących dokumentów: ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z zaświadczeniem zakładu opieki zdrowotnej świadczącego powyższe usługi o korzystaniu z okresowych cyklicznych zabiegów rehabilitacyjnych, leczniczych, terapeutycznych, zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego fakt pozostawania bez zatrudnienia lub zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lub legitymacji ZUS o przyznaniu renty socjalnej.

ULGI USTAWOWE (50%):

2.1. Słuchacze kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków obcych – na podstawie legitymacji słuchacza kolegium,
2.2. Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami – na podstawie legitymacji lub zaświadczeniu o uprawnieniach kombatanta lub osoby represjonowanej,,
2.3. Weterani poszkodowani, pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa – – – na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta rencisty.

3. Uprawnienia do ulgowych przejazdów przysługuje również innym osobom, jeżeli wynika to z przepisów szczególnych.
4. Do korzystania z biletów miesięcznych, szkolnych z ulgą 50 % w granicach administracyjnych miasta Łomży są uprawnione osoby wymienione w ust. 2 pkt b.
5. Ustanawia się ulgę na miesięczne bilety elektroniczne dla posiadaczy „Karty Dużej Rodziny” w wysokości 50% dla osób uprawnionych do korzystania z biletów normalnych i 75% dla osób uprawnionych do korzystania z biletów ulgowych. Definicja Karty Dużej Rodziny wynika z uchwały Nr 362/XLIII/13 z dnia 25 września 2013 r. Rady Miejskiej Łomży w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Łomża Programu „Karta Dużej Rodziny” – ulga tylko dla osób z łomżyńską „Kartą Dużej Rodziny” (obowiązuje do 31.12.2024 r.).

§2. Uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych Łomży przysługują tylko osobom ZAMIESZKUJĄCYM w Łomży (nie dotyczy uczniów szkół Łomżyńskich oraz* osób, którym przysługują ulgi ustawowe).

* zapis „UCZNIÓW SZKÓŁ ŁOMŻYŃSKICH ORAZ” obowiązuje do 31.12.2024 r.

t

REKLAMA NA AUTOBUSACH

POBIERZ WZÓR ZLECENIA NA EKSPOZYCJĘ REKLAM 

 CENNIK

Poniższe ceny są cenami netto, VAT na usługi reklamowe wynosi 23%

 

plakat wewnątrz autobusu

za jedną dobę

za tydzień

za miesiąc

format A4

1,00 zł

5,00 zł

15,00 zł

format A3

1,50 zł

7,50 zł

22,50 zł

format A2

2,00 zł

10,00 zł

30,00 zł 

format A1

3,00 zł

15,00 zł

45,00 zł 
    

reklama wyklejana na zewnątrz autobusu

za miesiąc

ściany boczne

300,00 zł

ściany boczne z szybami

400,00 zł

ściany boczne, ściana tylna z szybą

500,00 zł

ściany boczne i ściana tylna z szybami

600,00 zł

ściana tylna

250,00 zł

szyba tylna

150,00 zł

ściana tylna z szybą

400,00 zł

Ceny nie zawierają kosztu produkcji.

Koszt przygotowania projektu graficznego, poszczególnych gotowych elementów reklamy, nanoszenia oraz usuwania reklam ponosi Zamawiający. Projekt graficzny reklamy akceptuje uprawniony pracownik MPK w Łomży sp. z o. o. Wymagane jest stosowanie przez Zamawiającego folii atestowanej.

Więcej informacji na temat reklam pod nr telefonu:  (86) 216 01 62

Ankieta EU-Consult - zapraszamy do wypełnienia

Szanowni Państwo, na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury firma EU-Consult sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przeprowadza badanie na potrzeby opracowania ekspertyzy w odniesieniu do Działania 6. Programu Dostępności Plus – Dostępny transport zbiorowy w zakresie następujących pojazdów: autobusy miejskie z uwzględnieniem trolejbusów, autobusy użytkowane w komunikacji międzymiastowej (wykonujące regularny przewóz osób), tramwaje.

Czytaj więcej...

Podkategorie